Үйлчилгээ
Соронзон хайгуул, Грави хайгуул, Цахилгаан хайгуул, Cпектрометр хайгуул, Сейсмо хайгуул, Геодези хайгуул

Радиометрийн хайгуул

Радиометрийн хайгуул нь  чулуулгийн цацраг идэвхт физик шинж дээр тулгуурлан геологи болон геофизикийн зураглал хийх хайгуулын  арга юм. Тус хайгуулын тусламжтайгаар уран, тори, кали болон бусад цацраг идэвхит элементүүдийн эрэл, хайгуул болон  хурдас чулуулгийн тархалтын зураглал хийдэг. Манай компани 2011 оноос канадийн PICO компаний өндөр нарийвчлал бүхий гамма спектрометрийг ашиглан зураглалийн ажлыг чанарийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна.