Үйлчилгээ
Соронзон хайгуул, Грави хайгуул, Цахилгаан хайгуул, Cпектрометр хайгуул, Сейсмо хайгуул, Геодези хайгуул

Цахилгаан хайгуул

Газрын доорхи хурдас чулуулаг нь үе давхрага үүсгэн давхарлан оршихдоо чийг агууламж, эрдэсжилтийн ширхэг ба хэмжээ, температур, нягтаршилт ба сэвсгэр хурдас мөн чулуулгийн нас зэрэг байгалийн олон хүчин зүйлээс шалтгаалж харилцан адилгүй төлөөлөх эсэргүүцэл ба туйлшралын  физик шинж чанартай болсон байдаг. Цахилгаан хайгуулын арга олон аргачлал болон задрах ба  хайгуулын геофизикт  албадмал туйлшралын дундаж градиентийн зураглал ба геоцахилгаан зүсэлтийг өргөн хэрэглэж байна. Манай компани нь дэлхийд чанар, бат бөх зэргээр  тэргүүлэгч IRIS INSTRUMENTS , GDD-ийн багажууд, зураглалын аргачлалуудыг ашиглан ашигт малтмал хайгуул, усны хайгуул болон өрмийн дээжинд хэмжилт хийж байна . 

Үр дүн

Resistivity Map
Chargeability Map
Metal factor Map
Inverted Section Maps

Багаж

Iris instruments:
Elrec Pro, VIP 3000, VIP 10000

GDD instruments:
Sample core IP tester